Algemene voorwaarden

1. INSCHRIJVING

 1. Door de inschrijving uit te voeren van een i-LUDUS evenement bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. De inschrijving gebeurt via www.i-ludus.be.  De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de verzekeringsadministratie en voor een vlot verloop van het evenement.
 3. Binnen de 24 uur na de inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met detailinformatie en de richtlijnen ter betaling van het inschrijvingsgeld.  Het vermelde inschrijvingsgeld omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding & verzekering.
 4. Betaling gebeurt via overschrijving van het betreffende bedrag op rekeningnummer BE49 3631 6393 3171.
 5. Het is van belang dat uw betaling goed herkenbaar is. Vermeld bij uw overschrijving: evenement-titel + aanvangsdatum + naam & voornaam deelnemer.
 6. Bij niet betaling van het inschrijvingsgeld binnen de 10 kalenderdagen na verzending van de bevestigingsmail, krijgt i-LUDUS het recht om de inschrijving te annuleren en de reservatie opnieuw vrij te geven. Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de inschrijver, die in strijd zouden zijn met de voorwaarden, binden i-LUDUS niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 7. Als inschrijver draagt u de eindverantwoordelijkheid om de deelnemer in het juiste evenement in te schrijven.  Er kan enkel schriftelijk een afwijking plaatsvinden mits akkoord van i-LUDUS.
 8. Deelnemers die – zonder akkoord van i-LUDUS- niet voor het evenement zijn ingeschreven, zijn niet verzekerd. Elke aansprakelijkheid is dan ook in dat geval ten laste van de inschrijver.
 9. Indien het evenement van uw keuze vol zit, wordt u automatisch op de wachtlijst geplaatst en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.   Bij grote interesse, zal i-LUDUS overwegen om een extra sessie in te lassen.

 

2. ANNULATIE

 1. Annulatie door klant:
  U kan tot 14 kalenderdagen voor het evenement annuleren.  Het integrale inschrijvingsgeld, verminderd met 50 € administratiekosten, wordt dan volledig terugbetaald.  Annuleren van een inschrijving kan enkel schriftelijk per mail of per post. Telefonische annulaties worden niet aanvaard. Minder dan 14 kalenderdagen voor aanvang van het evenement kan er bij annulatie geen terugbetaling meer plaatsvinden omwille van de reeds gemaakte kosten.
 2. Annulatie door i-LUDUS :
  In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een i-LUDUS evenement geannuleerd worden. Het integrale inschrijvingsgeld wordt dan volledig terugbetaald.
  i-LUDUS behoudt het recht om de dezelfde evenementen van verschillende tijdstippen samen te voegen bij onvoldoende inschrijvingen. Sowieso wordt de inhoud van het evenement in dat geval gedifferentiëerd op niveau van de deelnemers hun leeftijd.
 3. Ziekte of andere afwezigheid van de edu-tainer (begeleider):
  i-LUDUS doet zijn uiterste best om bij ziekte of afwezigheid van de edu-tainer tijdig voor vervanging te zorgen, zodat het evenement toch door kan gaan. Indien het event toch niet kan doorgaan, wordt het verplaatst naar  een ander moment.
  i-LUDUS verwittigt u sowieso van eventuele afwezigheden. Het is daarom van belang dat u uw mailadres en telefoongegevens up-to-date houdt en wijzigingen doorgeeft aan i-LUDUS.
 4. i-LUDUS houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld bij wanbetaling , niet nakomen van de algemene voorwaarden of als de deelnemer door wangedrag het evenement verstoort. In dat geval wordt pro rato het inschrijfgeld,  verminderd met 50 € administratiekosten, teruggestort.
 5. Gemiste evenementen kunnen niet worden ingehaald.

 

3. VERZEKERING

 1. Elke ingeschreven en betaalde deelnemer is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Bij gebeurlijke ongevallen zullen enkel de franchisekosten door de inschrijver dienen gedragen te worden.
 2. i-LUDUS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade van de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
 3. i-LUDUS is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens het transport van en naar de i-LUDUS evenementen, noch voor ongevallen op de parking van de locaties van de i-LUDUS evenementen.
 4. Eigen laptop meenemen is mogelijk maar niet noodzakelijk. De accommodaties zijn voorzien van alle technische apparatuur om de i-LUDUS evenementen te kunnen meevolgen. i-LUDUS is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal aan eigen meegebracht materiaal. Het materiaal dat bij de accommodatie hoort is wel verzekerd door i-LUDUS.

 

4. ALGEMENE AFSPRAKEN

 1. Er wordt niet gerookt op de i-LUDUS evenementen. Niet door de begeleiders, niet door de deelnemers, en niet door de personen die de deelnemers komen afzetten en ophalen.
 2. Eten en drinken op de evenement-locaties is niet toegestaan. Er wordt een kleine pauze (toilet, …) voorzien waar iets kleins kan genuttigd worden.
 3. De veiligheid van de deelnemers staat voorop!
  Elke deelnemer moet zich aanmelden bij aankomst en afmelden bij vertrek of ophaling. i-LUDUS is niet verantwoordelijk voor deelnemers die niet zijn aan- of afgemeld. De verantwoordelijkheid van de edu-tainers en i-LUDUS over de deelnemers stopt aan het einde van het evenement.
 4. Er wordt geen opvang voorzien na de evenementen. Na afloop van de evenementen vertrekken de deelnemers direct of worden zij direct opgehaald.
 5. De deelnemers mogen niet “vrij” rondlopen op de locatie van het i-LUDUS evenement. Alle deelnemers houden zich aan de afspraken van de locatie (dit wordt steeds voor de start van het evenement gecommuniceerd).

 

5. EIGENDOM

De inhoud van de evenementen zijn eigendom van i-LUDUS. Niets uit het les- en/of informatiepakket mag worden gekopieerd, gebruikt of worden gedeeld, zonder schriftelijke toestemming van i-LUDUS.

 

6. PRIVACY

 1. i-LUDUS mag tijdens de evenementen foto’s of videobeelden nemen van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en andere marketingdoeleinden. Indien u liever niet wenst dat een foto van de ingeschreven deelnemer hiervoor wordt gebruikt, dient u dit schriftelijk en op voorhand te melden. Gelieve dan ook een foto van de betreffende deelnemer toe te voegen zodat i-LUDUS weet over welke persoon het gaat. Uiteraard zal i-LUDUS dit respecteren.
 2. De adresgegevens van de deelnemers koment terecht in het bestand van i-LUDUS. i-LUDUS geeft uw naam en adres niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

7. KLACHTEN

Eventuele klachten worden liefst zo snel mogelijk gemeld. Dit kan via email op info@i-ludus.be of op +32 (0)496 59 23 62.

 

8. DISCLAIMER & COPYRIGHT

Het auteursrecht inzake de website ‘i-LUDUS’ en haar inhoud, het online i-LUDUS leerplatform en haar inhoud, én de inhoud van de i-LUDUS evenementen behoren, tenzij anders expliciet vermeld, toe aan :  i-LUDUS bvba, Rivierstraat 31, 9250 Waasmunster.